JSU  - Lokalizacja
Pytania JSU
Stowarzyszenie Ubezpieczonych
Nasze Referencje
 - JSU

ZGŁOSZENIE SZKODY


Podpisując polisę ubezpieczeniową zobowiązujemy się nie tylko do zapłacenia składki, ale przyjmujemy także wiele innych obowiązków. Pełną informację o ich zakresie znajdziemy w treści ogólnych warunków konkretnego, zawieranego ubezpieczenia. Jednym z najważniejszych obowiązków, które ciążą na ubezpieczonym w sytuacji gdy dojdzie do wypadku jest podjęcie natychmiastowych działań, które przy użyciu wszelkich dostępnych środków zapobiegłyby szkodzie lub zmniejszyły jej rozmiary. Jeśli doszło np. do kolizji lub wypadku drogowego musimy m.in. zapewnić bezpieczeństwo ruchu ale też w miarę możliwości udzielić pomocy medycznej poszkodowanym. Podejmując takie działania warto udokumentować (np. zdjęciami wykonanymi przy użyciu telefonu komórkowego) pełen, pierwotny rozmiar szkody. Kolejnym ważnym obowiązkiem ubezpieczającego jest niezwłoczne zawiadomienie ubezpieczyciela o wypadku. Najczęściej ubezpieczyciel określa górną granicę terminu „niezwłocznie” np. „nie później niż w ciągu 3 dni”. Natomiast początkiem biegu tego okresu „niezwłoczności” jest moment powstania wypadku lub uzyskania informacji o jego powstaniu. Informacje o dokładnym czasie w jakim musimy zgłosić szkodę muszą znajdować się w ogólnych warunkach zawartego przez nas ubezpieczenia. Jeśli w wypadku komunikacyjnym ofiarami są ludzie, a w przypadku innych ubezpieczeń jeśli okoliczności nasuwają przypuszczenie, że do wypadku doszło w wyniku popełnienia przestępstwa (np. kradzieży) musimy niezwłocznie zawiadomić miejscową jednostkę policji. Pamiętajmy, że wypełnienie wyżej podanych obowiązków (i innych wymienionych w ogólnych warunkach zawieranego przez nas ubezpieczenia) będzie wnikliwie oceniane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Nasze uchybienia mogą spowodować, że ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić nam wypłaty odszkodowania w części lub nawet całości naszego roszczenia. Samego zgłoszenia szkody możemy dokonać w różny sposób. Najłatwiej jest skorzystać z telefonicznego zgłoszenia do specjalnych, całodobowych centrów „alarmowych”, „pomocy”, „kontaktowych”. Ich numery znajdziemy wydrukowane na polisach, ogólnych warunkach lub kartonikach potwierdzających zawarcie ubezpieczeń (np. PZU nr 801 102 102 ,a STU Ergo Hestia nr 801 107 107). Oczywiście jeśli mamy taką możliwość możemy skorzystać z pomocy agenta, który w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego zawierał z nami umowę ubezpieczenia. Coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych na swoich stronach internetowych udostępnia nie tylko dokumentację szkodową ale także możliwość elektronicznego zgłoszenia szkody. Bezpośredni kontakt telefoniczny, lub drogą elektroniczną daje nam również możliwość bieżącego sprawdzenia przebiegu poszczególnych procesów likwidacji szkody.

 

W przypadku ubezpieczeń pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA – ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub grupowych ubezpieczenia typu „P” - likwidacja szkód odbywa się za pośrednictwem agencji JSU Sp. z o.o. znajdujących się przy wszystkich zakładach JSW S.A.

  


-- Agencja przy KWK "Borynia"
 -
Agencja przy KWK "Budryk"
 -
Agencja przy KWK "Jastrzębie"
 - Agencja Przy KWK "Knurów-Szczygłowice"
 -
Agencja przy KWK "Pniówek"
 -
Agencja przy KWK "Zofiówka"
 -
Agencja "Centrum"
 -
Agencja przy Koksowni "Przyjaźń"
 -
Punkt agencyjny w WSS Nr 2
 -
Likwidacja Szkód
 
- Zarząd
 -
Biuro Zarządu
 -
Dyrektor ds. Ubezpieczeń

 -
Dyrektor ds. Turystyki

 -
Biuro Rozliczeń Sprzedaży
 -
Księgowość

 

   

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

 

Wykonanie:  © HotelSoft 

Jesteś 1 osobą On-Line