JSU  - Lokalizacja
Pytania JSU
Stowarzyszenie Ubezpieczonych
Nasze Referencje
 - JSU

Przedawnienie roszczeń

 
 

Jak długo od wypadku, powstania szkody możemy od towarzystwa ubezpieczeniowego skutecznie żądać odszkodowania za powstałe straty ?

 
 Zdarzają się sytuacje w których o szkodzie dowiadujemy się po długim (często wielomiesięcznym) okresie od jej powstania  np. w domku letniskowym.  Podobna sytuacja wystąpi, kiedy po dłuższym okresie (nawet kilkuletnim) od wypadku, następuje pogorszenie stanu zdrowia i chcemy ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie zawsze także mamy możliwość zgłoszenia szkody np. w przypadku gdy nasz samochód został uszkodzony,  a posiadamy wykupione tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, natomiast informacje o sprawcy szkody uzyskujemy dopiero po dłuższym okresie czasu. Często również odkładamy zgłoszenie szkody np. z grupowego NNW na później i zapominamy o tym. Bywa też tak, że w przypadku poważniejszych wypadków okres leczenia jest wyjątkowo długi np. wielomiesięczny a zgłoszenie szkody odkładamy na czas po zakończeniu leczenia.
 
W takich i podobnych sytuacjach również pojawia się pytanie o termin, w którym możemy zgłaszać nasze roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego.
 Przypomnijmy, że podpisując polisę ubezpieczeniowa wprowadzamy w życie umowę cywilno-prawną, a wzajemne uprawnienia i obowiązki stron nie wynikają tylko z samych zapisów polisy i ogólnych czy szczególnych warunków ubezpieczenia ale także z przepisów prawa, ustaw a przede wszystkim z przepisów kodeksu cywilnego.   Przedawnienie roszczeń należnych  z tytułu umowy ubezpieczenia zostało uregulowane w art. 819 kodeksu cywilnego. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że roszczenia z umowy ubezpieczeniowej przedawniają się z upływem lat 3. Te zapisy kodeksu cywilnego są przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym tzn. towarzystwo ubezpieczeniowe nie może tego terminu zmieniać na naszą niekorzyść.
 
Bieg przedawnienia roszczeń o świadczenie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wypłaty przez zakład odpowiedniego świadczenia. Bieg przedawnienia roszczenia może zostać  jednak przerwany np. przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. W takiej sytuacji „naliczanie” czasu po upływie którego nasze roszczenia się przedawniają rozpoczyna się od nowa, od dnia w którym ubezpieczyciel poinformuje na piśmie poszkodowanego o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia.

Pełną informacje i pomoc w sprawach związanych z przedawnieniem roszczeń uzyskać można w agencjach  JSU Sp. z o.o. których wykaz znajduje sie w kolumnie >>KONTAKTY<< po prawej stronie.    

 
 
 

  - Agencja przy KWK "Borynia"
 -
Agencja przy KWK "Budryk"
 -
Agencja przy KWK "Jastrzębie"
 - Agencja Przy KWK "Knurów-Szczygłowice"
 -
Agencja przy KWK "Pniówek"
 -
Agencja przy KWK "Zofiówka"
 -
Agencja "Centrum"
 -
Agencja przy Koksowni "Przyjaźń"
 -
Punkt agencyjny w WSS Nr 2
 -
Likwidacja Szkód
 
- Zarząd
 -
Biuro Zarządu
 -
Dyrektor ds. Ubezpieczeń

 -
Dyrektor ds. Turystyki

 -
Biuro Rozliczeń Sprzedaży
 -
Księgowość

 
   

infolinia_n Grand Okulski Rozewie

 

Wykonanie:  © HotelSoft 

Jesteś 1 osobą On-Line